ADHD-traject binnen Oh My Mood

Mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hebben moeite zich te concentreren en zijn snel afgeleid (aandachtsproblemen), zijn druk en onrustig (hyperactief) en/of handelen vaak spontaan, zonder daar vooraf bij stil te staan (impulsief). Om te spreken van ADHD moeten de problemen al begonnen zijn voordat iemand 12 jaar oud is.
In veel gevallen vinden mensen met ADHD uiteindelijk manieren om ermee om te gaan. En sommige mensen lukt het om juist gebruik te maken van de positieve eigenschappen van ADHD, zoals hun creativiteit of het gemakkelijk aanpakken van nieuwe uitdagingen. 

Er zijn drie vormen van ADHD:

  1. Gecombineerd beeld: er is hyperactief en impulsief gedrag en er zijn problemen met de aandacht
  2. Overwegend onoplettend beeld: er zijn vooral aandachtsproblemen. Hoewel dit in de volksmond ook wel ‘ADD’ genoemd wordt, zonder de H van hyperactief, wordt deze term in de DSM-5 (handboek met diagnoses van psychische stoornissen) niet meer gebruikt. 
  3. Overwegend hyperactief-impulsief beeld: iemand gedraagt zich vooral hyperactief en impulsief. Dit beeld komt weinig voor.

 

Mensen met ADHD hebben vaak van jongs af aan last van hun klachten. Dit kan onder andere effect hebben op schoolprestaties, sociale contacten, het gezinsleven, vrije tijd en zelfbeeld. Omdat de impact op het dagelijks leven groot kan zijn, kunnen mensen ook andere psychische klachten ontwikkelen, zoals somberheid, angst, slaapproblemen en stress- en spanningsklachten. Ook zijn mensen met ADHD vaak gevoeliger voor verslaving.

Psychologische hulp kan iemand helpen zichzelf beter te begrijpen, te leren plannen en structureren op een manier die haalbaar is, om te gaan met prikkelverwerking en meer zelfcompassie te ontwikkelen.

Bij Oh My Mood bieden we diagnostiek en (psychologische) behandeling van ADHD.

Diagnostiek

Er zijn veel psychische aandoeningen waarbij sprake kan zijn van problemen met aandacht/concentratie of impulsiviteit /hyperactiviteit, zoals depressie, angst, PTSS.

Tijdens de intakefase wordt beoordeeld of jouw klachten aanleiding geven om te denken aan ADHD of dat er mogelijk andere psychische aandoeningen zijn die deze klachten beter kunnen verklaren.  Ook kan het zijn dat er aandoeningen blijken die eerst behandeling behoeven, voordat goed beoordeeld kan worden of er sprake is van ADHD, zoals verslaving of PTSS.

Als er een aanleiding is om uit te zoeken of er sprake is van ADHD start na de intake verder diagnostisch onderzoek. (Er wordt alleen onderzoek ingezet als er geen sprake is van overmatig middelengebruik, denk aan alcohol of drugs.)

 

Een onderzoek bestaat uit een indicatiegesprek en een diagnostisch interview. Daarnaast vindt een diagnostisch interview plaats met iemand die jou goed kent uit de kindertijd. Denk hierbij aan een ouder, verzorger of ander familielid. Dit is belangrijk om zicht te krijgen op jouw gedrag en eventuele problemen uit die periode. Daarnaast zullen wij vragen naar schoolrapporten en eventuele eerdere onderzoeksverslagen.

Ook kan er verder onderzoek plaatsvinden om na te gaan of er sprake is andere psychische problematiek die de klachten kan verklaren of die speelt naast ADHD (zogenaamde ‘co-morbiditeit’).

In een terugkoppelgesprek zullen alle resultaten besproken worden en wordt er een advies op maat gegeven. Je ontvangt na afloop een rapportage van het onderzoek.

Psychologische behandeling

Wanneer sprake is van ADHD kan een psychologische behandeling gevolgd worden. Deze behandeling is gericht op het leren omgaan met ADHD en bestaat uit twee onderdelen.

  1. In een workshop (online) leer je meer over ADHD, en wat de invloed is (geweest) van ADHD op jouw dagelijks leven. Ook leer je hoe je op een positieve manier om kunt gaan met ADHD-klachten en hoe je kunt putten uit jouw ADHD-krachten.
  2. In een parallelle individuele behandeling wordt dieper ingegaan op de onderwerpen uit de workshops die specifiek op jou van toepassing zijn. Hier is ook ruimte om aandacht te besteden aan andere psychische klachten die naast de ADHD kunnen bestaan.

Psychische klachten bij ADHD

ADHD; oftewel een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Mensen met deze stoornis hebben vaak van jongs af aan problemen zoals; snel afgeleid zijn, impulsief gedrag, overbewegelijkheid of onrustig zijn. Iedereen heeft hier wel eens last van, maar bij ADHD merk je dat je hier last van krijgt in het dagelijks leven. Hierdoor kan je je somber, angstig of gestrest voelen. Ook hebben mensen met ADHD vaak een laag zelfbeeld en kan je gevoeliger zijn voor verslaving. ADHD wordt vaak gediagnostiseerd bij kinderen, maar er zijn ook volwassenen met ADHD. Een diagnose van ADHD kan helpen met het krijgen van de juiste hulp. In eerste instantie door je te helpen om grip te krijgen op jouw ADHD en te kiezen voor de juiste ADHD-behadeling. Je leert hoe je het jezelf makkelijker kan maken. Hierdoor kunnen de ADHD-klachten verminderen en worden omgezet in gewenst gedrag en betere sociale vaardigheden. 

Diagnose ADHD

Oh My Mood heeft een speciaal team dat gespecialiseerd is in het diagnostiseren van ADHD. Om tot een diagnose te komen vindt er onderzoek van gedragsproblemen plaats. Nadat wij een aanmelding binnen hebben gekregen plannen wij 2 intakes. Indien uit deze intakes een vermoeden van ADHD naar voren komt worden er vervolgafspraken gepland voor verder onderzoek. In dit gedeelte van het onderzoek maken we een schatting van het IQ én vindt er een diagnostisch interview plaats waarin we kijken of er kenmerken van ADHD of gedragsproblemen bij jou aanwezig zijn. Dit interview wordt bij voorkeur ook bij jouw ouder(s)/verzorger(s) afgenomen om meer zicht te krijgen in hoe je je als kind gedroeg. ADHD begint namelijk al in de kindertijd met gedragsproblemen. Wij bespreken alle onderzoeksresultaten met jou en eventueel jouw ouder(s)/verzorger(s), in een adviesgesprek.

ADHD behandeling

In het adviesgesprek krijg jij (en eventueel jouw ouders) te horen of er sprake is van ADHD. Is dit het geval, dan plannen we samen met jou 4 ADHD-workshops in. In deze workshops leer jij wat ADHD is, wat de gevolgen ervan zijn, maar vooral hoe je op een positieve manier om kan gaan met jouw ADHD. Want er zijn veel dingen die je kan doen om de impact van ADHD op jouw leven te laten verminderen. Naast de ADHD-workshops is het soms nodig om ook individuele sessies met een psycholoog te hebben voor psychologische behandeling. Zeker wanneer je naast ADHD ook nog last hebt van andere klachten zoals soberheid, angsten, slechte gewoontes, of wanneer je grote problemen ervaart in je relaties, studie of werk. Met jouw individuele behandelaar werk je aan jouw persoonlijke doelen. Als er naast de ADHD nog andere mentale problemen spelen kunnen wij ook andere intensieve behandeling starten die gebaseerd is op onder andere de acceptance & commitment therapy en cognitieve gedragstherapie. Deze psychologische behandeling cognitieve gedragstherapie bestaat uit een praktische benadering en ga je aan de slag om je eigen gedrag te onderzoeken en mentaal sterker te worden. 

In veel gevallen zijn de problemen die ADHD met zich meebrengen al enorm te verminderen door te leren omgaan met ADHD. Bijvoorbeeld door structuur in je leven aan te brengen en door te herkennen wanneer je overprikkeld raakt. Ieder mens is uniek, dus ieders behandeling is ook uniek. Tijdens een behandeling zal jij samen met jouw psychiater alle mogelijkheden bekijken.